Sign in:

 • slovenský
 • magyar

Sme tu pre Vás!

Ubytovací poriadok

 • 1. V hoteli môže byť ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom je hosť pri príchode povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti).
 • 2. Hotel poskytuje hosťom ubytovacie a stravovacie služby aspoň v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zaradený.
 • 3. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 • 4. Hosťa je možné ubytovať od 14.00 hod., vo výnimočných prípadoch aj skôr. Izba je hosťovi rezervovaná do 22:00 hod. dňa nástupu a do toho istého času je hotel povinný hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 • 5. Ak čas odchodu ubytovaných hostí nebol dohodnutý inak, je hosť povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 10:00 hod. v deň odchodu. Pokiaľ hosť predpokladá neskorší odchod, príp. predĺženie pobytu, je potrebné s tým oboznámiť pracovníka recepcie. Ak tak hosť nevykoná, má hotel právo mu zaúčtovať predĺženie pobytu podľa platného cenníka.
 • 6. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 • 7. Hosť platí účet za ubytovanie a ostatné poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom po skončení pobytu, ak nie je dohodnuté inak.
 • 8. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy alebo nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
 • 9. Pri ukončení pobytu je hosť povinný odovzdať izbu neporušenú so všetkým vybavením. Je povinný na izbe uzavrieť vodovodné uzávery, okná, vstupné dvere, a kľúč (kartu) a vypožičané predmety odovzdať na recepcii. Strata príp. nevrátenie karty je spoplatnené pokutou 20,- €.
 • 10. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností iný poverený pracovník.
 • 11. V izbe a ostatných priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 • 12. Fajčenie v izbách a ostatných vnútorných priestoroch hotela je zakázané. Porušenie tohto zákazu je spoplatnené pokutou 100,- €.
 • 13. Za škody spôsobené na majetku hotela a nadmerné znečistenie zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 • 14. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel v prípade, ak ich prevzal proti potvrdeniu do úschovy.
 • 15. Návštevy hostí na izbu musia byť pri príchode ohlásené na recepcii a odsúhlasené ubytovaným hosťom ako aj pracovníkom recepcie.
 • 16. Hosť je povinný v čase od 22:00 do 6:00 hod. dodržiavať nočný pokoj.
 • 17. Pri vážnom ochorení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, príp. odvoz do nemocnice.
 • 18. Prípadné sťažnosti, návrhy a požiadavky, ktoré sa týkajú činnosti hotela prijíma recepcia ako aj vedenie hotela.
 • 19. Prosíme hostí o rešpektovanie tohto ubytovacieho poriadku najmä v záujme vlastnej bezpečnosti, a zároveň, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. V prípade, že hosť poruší uvedené ustanovenia, má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

 • Celý objekt hotela je pod kamerovým systémom s nahrávaním.
 • Ubytovací poriadok je platný od 1.10.2015.